0032 495 8844 18

0032 495 8844 18

BOVAG Erkend Leverancier

Beneluxautoparts mag zich per 01-02-2020 officieel een BOVAG Erkend Leverancier noemen

De Erkend Leverancier staat er voor in dat deze voldoet aan branchespecifieke eisen die binnen de Vestigingswet en/of zelfregulerende maatregelen staan opgenomen.

De Erkend Leverancier staat er voor in dat deze zijn bedrijf uitoefent met in achtneming van de geldende arbo- en milieuwet- en regelgeving.

De Erkend Leverancier staat er voor in dat alle door hem aangeboden producten voldoen aan de wettelijke eisen en/of voldoen aan de daarvoor gestelde veiligheidsnormen. Indien bepaalde zaken bijvoorbeeld geïnstalleerd dienen te worden, staat de Erkend Leverancier ervoor in dat deze werkzaamheden louter worden verricht met behulp van gekwalificeerd personeel.

De Erkend Leverancier staat er voor in dat de producten die deze aan BOVAG-leden aanbiedt tot stand zijn gekomen in menswaardige arbeidsomstandigheden. De Erkend Leverancier draagt er zorg voor dat de producten die hij produceert, laat produceren, inkoopt, doorverkoopt en/of op andere wijze verhandelt, beantwoorden aan de objectieve arbeidsnormen. Deze arbeidsnormen zijn gebaseerd op ILO Conventies inclusief de zogenaamde core conventions en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN. De arbeidsnormen zijn daarom in overeenstemming met de maatstaven die vastgesteld zijn door de internationale gemeenschap.

Het doel van deze Gedragscode is het bevorderen van het maatschappelijk ondernemen binnen de carrosseriebranche en binnen toeleverende sectoren. De vereniging BOVAG tracht dit doel te bereiken door deze gedragscode een integraal onderdeel te laten zijn van de overeenkomst die tussen de vereniging BOVAG en de Erkend Leverancier tot stand komt. Bedrijven die de Gedragscode onderschrijven en contractstechnisch aanvaarden kunnen “Erkend Leverancier ” worden. Het Erkend leverancierschap geeft het publiek, en afnemers in het bijzonder, het beeld dat het bedrijf zich voldoende en effectief inspant om aan diverse normen te voldoen. Voor bedrijven is de gedragscode een solide instrument voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.